top of page
Fællesskab
Maglekrogen-19.jpg
Det formelle

Ejerforeningen er et slags driftsfællesskab mellem ejerne af rækkehusene i området og den øverste myndighed er generalforsamlingen. Det er her, alle beslutninger vedrørende ejendommene og foreningens aktiviteter bliver truffet.

 

Vedtægterne er de spilleregler, som driftsfællesskabet skal fungere under. Det er altså reglerne for, hvordan foreningen skal drives. Vedtægterne regulerer bl.a. forholdene omkring ejerforeningens ledelse, regnskab, revision, vedligeholdelse af ejendommen og udgiftsfordelingen blandt ejerne. Det kan du læse om nedenfor.

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er ‘Maglekrogen’, hjemsted Buddinge by.


§ 2
Foreningen omfatter følgende 34 ejendomme:

Matr. nr. 3pv, .............. Lauggårds Alle 48.

Matr. nr. 3oy, .............. Lauggårds Alle 50.

Matr. nr. 3ox, .............. Lauggårds Alle 52.

Matr. nr. 3ov, .............. Lauggårds Alle 54.

Matr. nr. 3ou, .............. Lauggårds Alle 56.

Matr. nr. 3ot, ............... Lauggårds Alle 58.

Matr. nr. 3oz, .............. Lauggårds Alle 60.

Matr. nr. 3cph, ............ Maglekrogen 3.

Matr. nr. 3pg, .............. Maglekrogen 5.

Matr. nr. 3pf, ............... Maglekrogen 7.

Matr. nr. 3pe, .............. Maglekrogen 9.

Matr. nr. 3pd, .............. Maglekrogen 11.

Matr. nr. 3pc, .............. Maglekrogen 13.

Matr. nr. 3pb, .............. Maglekrogen 15.

Matr. nr. 3pa, .............. Maglekrogen 17.

Matr. nr. 3oø og 3pø, . Maglekrogen 19.

Matr. nr. 3pæ, ............. Maglekrogen 21.

Matr. nr. 3pz og 3px, .. Maglekrogen 23.

Matr. nr. 3pi, ............... Maglekrogen 4.

Matr. nr. 3pk, .............. Maglekrogen 6.

Matr. nr. 3pl, ............... Maglekrogen 8.

Matr. nr. 3qf, ............... Maglekrogen 10b.

Matr. nr. 3qg, .............. Maglekrogen 10c.

Matr. nr. 3pu, .............. Maglekrogen 12.

Matr. nr. 3pt, ............... Maglekrogen 14.

Matr. nr. 3ps, ............... Maglekrogen 16.

Matr. nr. 3pr, ............... Maglekrogen 18.

Matr. nr. 3pq, .............. Maglekrogen 20.

Matr. nr. 3pp, .............. Maglekrogen 22.

Matr. nr. 3po, .............. Maglekrogen 24.

Matr. nr. 3pn og 3pm, Maglekrogen 26.

Matr. nr. 3qc, .............. Maglekrogen 28.

Matr. nr. 3qb, .............. Maglekrogen 30.

Matr. nr. 3py og 3qa, .. Maglekrogen 32.

 

Og er oprettet med det formål,

 

    at erhverve skøde på de til de ovennævnte ejendomme stødende fælles vejarealer, matr. nr. 3qd, Buddinge by, og fælles friarealer, matr. 3b smst.,


    at varetage forpligtelserne med hensyn til pasning og vedligeholdelse af fælles friarealer, veje, fortove og stier samt at afholde de derpå hvilende skatter og afgifter,


    at samle medlemmerne om fælles opgaver som har til hensigt at gøre Maglekrogens bebyggelse til et smukt, harmonisk og velholdt kvarter,


    at varetage medlemmernes fælles interesser overfor myndighederne.

 

§ 3
De til enhver tid værende ejere af de ovennævnte 34 ejendomme er ifølge servitut, som lyses på ejendommene, berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Kun ejere af de ovennævnte ejendomme kan blive medlem af foreningen.


§ 4
Medlemmerne betaler et årligt foreningskontingent og et årligt vejkontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, til afholdelse af foreningens udgifter.

 

Foreningskontingentet bruges kun til formål, der ikke har med vejdriften af Maglekrogen at gøre, og her bidrager alle ejendomme ligeligt. Vejkontingentet bruges kun til formål, der knytter sig til vejdriften af Maglekrogen. Her bidrager kun de ejendomme, der har facade til Maglekrogen. Disse ejendomme bidrager ligeligt til vejandelen bortset fra Lauggårds Allé 48 og 50, der hver bidrager 50%. Da Lauggårds Allé nr. 52-60 ikke har facade mod Maglekrogen, er disse ejendomme undtaget fra vejkontingent.

 

Kontingentet opkræves af foreningens kasserer. Ingen må have over 3 ugers restance. Kommer et medlem i restance udover den tid, opfordres vedkommende skriftligt til at bringe forholdet i orden, og såfremt restancen ikke er betalt 14 dage efter skrivelsens modtagelse, er bestyrelsen berettiget til at lade kontingentet inddrive ad retslig vej.


§ 5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest 1. april.
Den ordinære generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden.

 

1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning.
3.    Kasserens fremlæggelse af de reviderede regnskaber for det afsluttede regnskabsår.

4.    Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5.    Fastsættelse af kontingent (foreningskontingent og vejkontingent) for det følgende regnskabsår.

6.    Valg af bestyrelse.
7.    Valg af revisor.
8.    Valg af bestyrelsessuppleant.
9.    Valg af revisorsuppleant.
10.    Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødende medlemmers antal. Hver af de i § 2 nævnte medlemmer har 1 stemme, uanset om ejendommene ejes i fællesskab af flere personer.

 

Ejendommene Lauggårds Allé 52-60 kan ikke deltage i diskussioner og beslutninger der vedrører vejdriften af Maglekrogen samt vejkontingentet.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller af en myndig person i henhold til skriftlig fuldmagt.

Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden subs. næstformanden med angivelse af dagsordenen.

Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, blandt de fremmødte medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer, og optagelse af lån 3/5 majoritet af alle medlemmer. Opnår sådanne forslag ikke 3/ 5 majoritet på den ordinære generalforsamling,  kan der kræves indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen i givet fald, senest 8 dage efter ordinær generalforsamling, skal indkalde til med 14 dages varsel. Denne generalforsamling er beslut-ningsdygtig uanset de mødende medlemmers antal, og forslag vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer, personligt eller ved fuldmagt, stemmer for.


Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.


Referat af det på en generalforsamling passerede indføres i en forhandlingsprotokol. Referatet under-skrives af generalforsamlingens dirigent.

 

§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Generalforsamlingen vælger endvidere 1 suppleant, der indtræder i bestyrelsen, såfremt der i årets løb sker afgang blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten fungerer kun, til valg finder sted på førstkommende ordinære generalforsamling. En suppleant har møderet på bestyrelsesmøder.


Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 revisor til at foretage kritisk gennemgang af regnskabet, samt en revisor suppleant, der tiltræder i den ordinære revisors forfald. Revisor og suppleant vælges ligeledes for 1 år ad gangen.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage lønnet medhjælp.


Bestyrelsen arbejder under ansvar overfor general-forsamlingens beslutninger med hensyn til økonomi, regnskab, budget m.v.


Bestyrelsen er  beslutningsdygtig, når formanden subs. næstformanden og yderligere et bestyrelsesmedlem er til stede.


Bestyrelsen holder møde, når formanden indkalder, eller når to af bestyrelsens medlemmer stiller forlangende herom til formanden subs. næstformanden. Formanden subs. næstformanden sammenkalder bestyrelsen og leder dens forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, er formandens subs. næstformandens stemme afgørende.


Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.


Foreningen tegnes af bestyrelsens formand subs. næstformand i forbindelse med yderligere et bestyrelsesmedlem.


§ 7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 1. februar afgives regnskabet af kassereren til revisor, der derpå skal foretage revisionen og afgive det reviderede regnskab med påtegning om revisorenes foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til foreningens bestyrelse inden den 1. marts.


Foreningens midler anbringes bedst muligt i bank, sparekasse eller på postgiro, og kan kun hæves ved samtidig underskrift af kasserer og formand subs. næstformand eller formand og næstformand.


§ 8
Medlemmerne er pligtige til at respektere de på grundende lyste servitutter, samt at overholde gældende love og forordninger, herunder politived-tægten bl.a. om snerydning. For at vedligeholde et smukt og harmonisk kvarter skal fortove, stier, m.v. renholdes, affald m.v. må ikke henligge udover, hvad der er nødvendigt af hensyn til afhentning. Foreningen er berettiget til, i påkommnede tilfælde, at foranledige arbejde udført på grundejerens regning.


§ 9
Foreningen kan ikke ophæves, så længe bebyggelsen på de i § 2 nævnte marikelnumre eksisterer.
Oprindeligt vedtaget 1. december 1951.
Med ændringer vedtaget 7. marts 1977.
Med ændringer vedtaget ved urafstemning april 1987.

Med ændringer vedtaget 1. september 2020.

Samværsregler

Der findes ingen egentlige samværsregler eller husorden for kvarteret. Ud over de almindelige naboretlige regler og kommunens vejledninger og regler, angiver deklarationen for kvarteret en række krav til, hvordan hus og have må holdes, så man begrænser skyggegener og bevarer en vis helhed i området. Reglerne er dog primært et administrativt grundlag, som tages i brug ved byggeansøgninger og nabokonflikter.

I det følgende samles nogle forhold, hvoraf en del kan findes i deklarationen, mens andre har været berørt på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Det er på ingen måde en komplet liste, og den har ikke været vedtaget som en helhed af hverken bestyrelsen eller generalforsamling.

Støj

Støjen skal være i den balance mellem tolerance og hensyn, der bevarer det gode naboskab. Der skal være plads til at udfolde sig, og som sådan være et frirum for støj, men det skal også være muligt at opleve fred og ro i hjemmet. Bestyrelsen henstiller derfor til:

1) Kraftig udendørs støj fra motorredskaber m.v. og kraftig indendørs støj fra slagbormaskiner, tryklufthamre, meget høj musik m.v. bør ikke finde sted før kl. 9 og efter kl. 15 i weekender og på hellidage og før kl. 8 og efter kl.19 på hverdage. Undtagelser, f.eks. støjende fester om aftenen, aftales med de nærmeste naboer.

2) Man bør orientere naboer, når der er tale om meget langvarige istandsættelser, der jævnligt forårsager kraftig støj. Orienteringen kan evt. ledsages af en overordnet tidsplan og en aftale om, hvornår en særlig langvarig og støjende aktivitet passende kan placeres.
 

Bestyrelsen henstiller desuden til, at man taler åbent med sine naboer om evt. støjproblemer. Det kan være svært at vurdere, hvor støjende ens egne aktiviteter lyder hos naboerne, ligesom det kan være svært at vide, hvor støjfølsomme ens naboer er. Hvis de nævnte generelle henstillinger ikke er nok, anbefaler bestyrelsen, at naboerne selv fastsætter en mere vidtgående indbyrdes aftale. (Bestyrelsen 2003, 2004, 2009, ændring besluttet på Generalforsamlingen 2018).

Storskrald
Storskrald sættes ikke ud på fortovet i for lang tid før, det bliver afhentet. Det henstilles, at man ikke sætter storskraldet ud på fortovet tidligere end dagen før, det afhentes. (Bestyrelsen 2009). Almindeligt affald skal holdes inden for ens egen grund til lige før, den skal hentes (Bestyrelsen 2010). 

Udendørs belysning
Udendørs belysning i private haver skal ikke lyse ind i andre haver mere end højst nødvendigt. Det henstilles derfor, at belysningen ikke er for kraftig, diffus og spredende, og at automatisk belysning ikke udløses for let, f.eks. når man går forbi på fortovet. (Bestyrelsen 2009).

Parkering

Der er ikke jura eller vedtagelser i foreningen, der giver fortrinsret til bestemte pladser. Det henstilles dog til, at man tager hensyn, så man bl.a. giver ældre og handicappede mulighed for normalt at kunne parkere nær deres indgang. Gæster bør opfordres til at bruge parkeringspladserne på mellemvejen fra Lauggårds Allé. Har man to biler henstilles det til at den ene parkeres på mellemvejen. (Beretning 2003, Bestyrelse 2004)

Bevoksning i haver

Deklarationen: "Der maa ikke Ejendommene findes Træer, hvis Skyggevirkning er til større Gene for Naboen mod Nord, end en 170 cm høj Hæk, og der må ikke opsættes skæmmende Plankeværk, Antennemaster eller foretages andre Foranstaltninger, der strider imod Kvarterets Opretholdelse som rent Villakvarter."

Bestyrelsen understreger, at deklarationens regel skal ses som et administrationsgrundlag i konflikter. Den bør ikke hindre højere bevoksning, når naboer ellers er enige om det. Det præciseres ikke i deklarationen, hvad der menes med skygge, der svarer til en 170 cm høj hæk. Ifølge bestyrelsen kan bevoksning i haven have en højde, der ikke overstiger en linie på 45 grader fra en 170 cm høj hæk. (Bestyrelsen 2004)


Havemure
Havemure med tilhørende glasafdækninger har naboer et fælles ansvar for, og man deles om udgifter til renovering. Almindelig vedligeholdelse udfører naboerne derimod uafhængig af hinanden. Reglen gælder også hvor ejerskabet af havemuren på grund af stuekarnapper alene tilhører den nordlige nabo. (Bestyrelsen 2003).

Samværdsregler
Generalforsamling
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling en gang om året.

Hvis der er aktuelle sager, som kræver fravigelse af regler indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Referater:

Bestyrelsesmøder
Referater
Referater bestyrelsesmøder
Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer:​

Christin Borre-Larsen (formand)

Maglekrogen 4, 2860 Søborg.

christinborre@gmail.com 

 

Kirsten Klie 

Lauggårds Allé 58, 2860 Søborg.

kirstenklie@hotmail.com​
 

Jesper Tofte Jensen

Maglekrogen 13, 2860 Søborg.

tofjen@gmail.com
 

Elin Kristensen (kasserer) 

Maglekrogen 22, 2860 Søborg. 
Tlf. 3529 3813. 

elin@maglekrogen.dk

 

Kontigent

De årlige kontingenter (almindelig Drift og Vejdrift) besluttes på generalforsamlingen, og foreningens kasserer sender efterfølgende opkrævning ud til beboerne. 

Det aftalte beløb overføres til foreningens respektive konti via netbank eller bankoverførsel til:

 

Danske Bank

Drift: 9570 13480494

 

SparNord Bank reg. nr. 9006 og kontonr. 4565078408

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder kommende
Bestyrelsesmøder
kommende

Bestyrelsesmøder aftales fra gang til gang og afholdes privat.

 

Har du emner til et bestyrelsesmøde kan du kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne.

bottom of page